Datenschutz

IV. GEGEVENSBESCHERMING

1. INZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

1.1 Algemene beginselen

Zippo GmbH (met maatschappelijke zetel te Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland), (hierna aangeduid als “Zippo” of “wij”) verzamelt, verwerkt (opslaan, veranderen, overmaken, blokkeren, wissen) en gebruikt persoonsgebonden gegevens, zoals:

 • bestandsgegevens (gegevens voor de motivering, inhoudelijke organisatie of verandering van een contractrelatie) zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer, geboortedatum; of
 • gebruiksgegevens (gegevens die vereist zijn om het gebruik van diensten/prestaties mogelijk te kunnen maken, om ze af te rekenen), zoals kenmerken om de gebruiker te identificeren, gegevens over het begin en het einde evenals de omvang van het gebruik en de diensten/prestaties die worden gebruikt door de gebruiker.

Persoonsgebonden gegevens verzamelen, opslaan, veranderen, overmaken en gebruiken wij in het kader van het toepasselijk recht, in het bijzonder:

 • binnen de doelstelling van het contract;
 • om onze gewettigde belangen te vrijwaren; of
 • om de gewettigde belangen van een derde te vrijwaren.

Op sommige pagina’s van onze website gebruiken wij cookies. Het gaat daarbij om informatie die ons in staat stelt om prestaties ter beschikking te stellen tijdens het persoonlijk gebruik van onze website.

1.2 Verzameling van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens verzamelen wij in het kader van de contractuele overeenkomst en wettelijke bepalingen bij "registratie" of gebruik van onze aanbiedingen, zoals bijv. databanken of fora. Indien wij meer persoonsgebonden gegevens willen verzamelen, vragen wij daarvoor om uw toestemming.

1.3 Bewaring van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens bewaren wij:

 • op grond van wettelijke bepalingen of een meegedeelde toestemming om persoonsgebonden gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken;
 • in het kader van wettelijke bepalingen of binnen de ons meegedeelde toestemming naar aanleiding van de registratie of invoer in onze databanken, gebruikersaccounts en fora; 
 • op de servers en beveiligingsmedia van de door ons aangestelde dienstverleners, bv. internetproviders;
 • op eigen servers en beveiligingsmedia;
 • op grond van wettelijke, statutaire en contractuele voorschriften of met het oog op gegevensbeveiliging en gegevensbeschermingscontrole.

Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen, om persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang.

Persoonsgebonden gegevens wijzigen wij, voor zover correcties of aanpassingen van de gegevens (op grond van naam- en adreswijzigingen, enz.) dat vereisen.

1.4 Doorgave van persoonsgebonden gegevens

1.4.1 Persoonsgebonden gegevens geven wij door met het oog op de afhandeling van betalingen aan de door ons aangestelde dienstverleners, in het bijzonder kredietinstellingen of internetbetaaldiensten, voorzover wettelijk, officieel of gerechtelijk gelast, aan onze betaaldienst PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, tel.: +49 (0)431 25968 -0, fax: -100.

1.4.2 Informatie over uw betaalgedrag tot nog toe krijgen wij van de volgende inlichtingenbureaus, die gegevens bewaren voor het verdelen van informatie: Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden

Met het oog op onze eigen kredietcontrole vragen wij of dienstverleners die door ons zijn aangesteld voor de afhandeling van betalingen, zoals bijv. PAYONE, desgevallend kredietwaardigheidsgegevens op, op basis van de wiskundige- statistische werkwijzen van de vermelde instellingen. Daarom worden uw naam en voornaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en ook geboortedatum doorgegeven aan de vermelde instellingen. Kredietwaardigheidscontroles gebeuren uitsluitend om problemen bij de afhandeling van de betaling uit te sluiten.

1.5 Verbeteren, wissen of blokkeren van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden verbeterd, gewist of geblokkeerd telkens wanneer wettelijke of contractuele voorwaarden dat vereisen. In het bijzonder worden:

 • onjuiste gegevens verbeterd;
 • gegevens gewist die niet meer nodig zijn voor de vervulling van de opdrachten die tot onze bevoegdheid horen;
 • gegevens gewist die niet meer nodig zijn na de beëindiging van de contractrelatie, met inachtneming van de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen, en andere wettelijke bepalingen;
 • gegevens geblokkeerd, die niet mogen worden gewist wegens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarplichten, maar waarvan de kennis niet meer nodig is voor de vervulling van het doel van de bewaring;
 • gegevens geblokkeerd, waarbij een reden bestaat om aan te nemen dat het wissen van de gegevens beschermingswaardige belangen van de betrokkene in het gedrang zou brengen; en
 • gegevens geblokkeerd, die niet of niet zonder een buitensporige inspanning kunnen worden gewist wegens de bijzondere aard van de bewaring.

1.6 Contact

Hebt u vragen in verband met de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, wenst u informatie, of wilt u uw gegevens laten verbeteren, blokkeren of wissen, dan kunt u contact opnemen met de dienst die bevoegd is voor gegevensinzameling:

Guido Heuvelmann
Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
E-mail: mail@zippo.de

2. HERROEPING VAN TOESTEMMINGEN, INFORMATIE BETREFFENDE TRACKING

2.1 Herroeping van toestemmingen

Als u in de loop van het bestelproces uitdrukkelijk een toestemming hebt gegeven, dan kunt u uw toestemming altijd met toekomstige werking herroepen. De toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen kunt u onder de link "Newsletter" herroepen, door de optie "Newsletter opzeggen" te kiezen.

Rechtstreeks contact:

Guido Heuvelmann Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
mail@zippo.de
www.zippo.de

2.2 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee geanalyseerd kan worden op welke wijze u gebruikmaakt van de website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VSA en daar opgeslagen. Indien de IP-anonymisering geactiveerd is op deze website, dan wordt uw IP-adres echter eerst afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VSA en daar afgekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen, en om andere diensten die verband houden met het websitegebruik en internetgebruik, te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen er u echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die worden gegenereerd door het cookie en betrekking hebben op uw gebruik van de website, (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd bij Google evenals dat deze gegevens worden verwerkt door Google, door de browser-plug- in via deze link te downloaden en te installeren. Meer informatie daarover is terug te vinden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl resp. via https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“, om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.

2.3 Tracking Cookies

Om een gerichte retargeting succesvol tot stand te brengen, documenteren wij bewegingsinformatie over gebruikers van deze website. De inachtneming van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming geniet daarbij de hoogste prioriteit voor ons.

Bijgevolg bewaren wij enkel de informatie die relevant is voor de dienst Marketing, in de vorm van kleine tekstbestanden op uw computer ("Cookies"). Daarbij bewaren wij geenszins persoonlijke informatie over u als bezoeker van deze shop.

Alle gegevens die wij verzamelen over gebruikers, zijn volledig anoniem gemaakt, en worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden.

De afbeeldingen en teksten die op onze website worden gebruikt, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke publicatie of ander gebruik (bijv. in printmedia, websites enz.) zonder onze vereiste toestemming resp. licentie is verboden.

2.4 Interface met Facebook

Wij gebruiken op onze website de like-button van Facebook. Als u op de like-button klikt, verschijnt een nieuw venster waarin u wordt verzocht om zich aan te melden bij Facebook. Na aanmelding wordt een Facebook-cookie op uw computer geplaatst. Als u niet inlogt bij Facebook, zal geen Facebook-cookie op uw computer worden geplaatst.

Indien u al bij Facebook bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt, en dan op de like- button op onze site klikt, dan wordt de „like“, dus een aanbeveling en dan wordt uw IP-adres ook doorgegeven aan Facebook. Uw aanbeveling wordt dan zichtbaar voor andere gebruikers, die uw Facebook-profiel kunnen gebruiken. Welke gebruikers dat zijn, hebt u geselecteerd via uw privacy-instellingen bij Facebook.