Allgemeine Nutzungsbedingungen

II. ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN VOOR EINDGEBRUIKERS (STAND: 10/2014)

van de firma Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein

§1. ALGEMEEN

1. Contractuele partner

Contractuele partners in het kader van de volgende algemene handelsvoorwaarden zijn Zippo GmbH (hierna aangeduid met “Zippo”), Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland, en de klant.

2. Toepassingsgebied

Alle leveringen en diensten die Zippo verstrekt voor klanten, gebeuren uitsluitend op basis van de volgende algemene handelsvoorwaarden in hun versie die van kracht is op het ogenblik van de bestelling.

3. Afwijkende handelsvoorwaarden

Handelsvoorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing, ook als Zippo hun geldigheid in bepaalde gevallen niet afzonderlijk betwist. Zelfs als Zippo verwijst naar correspondentie, die handelsvoorwaarden van de klant of een derde bevat of ernaarverwijst, impliceert dit geen instemming met de geldigheid van die handelsvoorwaarden.

§2. CONTRACTAFSLUITING

1. Aanbod en aanvaarding

De aanbiedingen van Zippo op haar website vormen een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om goederen te bestellen bij Zippo. Met de verzending van de bestelling naar Zippo verzekert de klant volledig handelingsbekwaam te zijn. Zippo is niet verplicht om het aanbod van de klant aan te nemen. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de klant betekent nog niet dat het aanbod van de klant is aanvaard.

2. Aanvaardingstermijn

Zippo heeft het recht om aanbiedingen binnen een periode van zeven kalenderdagen te aanvaarden met verzending van een verzendingsbevestiging of verzending van de bestelde goederen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand als Zippo een orderbevestiging aflevert, of het bestelde product opstuurt naar de klant. Na afloop van de termijn zonder resultaat geldt het aanbod als geweigerd, zonder dat daarvoor een opgave van redenen voor vereist is.

3. Bijzonderheden bij vooruitbetaling

Voorzover de klant kiest voor vooruitbetaling, wordt het goed bij ontvangst van de bestelling gereserveerd voor de klant, maar het wordt pas verstuurd na ontvangst van het geldbedrag op de rekening van Zippo. De contractafsluiting gebeurt onder de opschortende voorwaarde van ontvangst van het geldbedrag bij Zippo binnen vijf dagen na de aanvaarding van Zippo. Zippo zal de klant desgevallend een nieuw aanbod doen.

§3. PRIJZEN, BETALINGSVOORWAARDEN

1. Vermelding van de prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in euro en inclusief de telkens geldende wettelijke BTW, exclusief kosten voor verpakking en verzending op het ogenblik van de bestelling. De levering gebeurt tegen een forfaitaire vergoeding voor de verpakking en verzending. Het precieze bedrag daarvan wordt vermeld vóór de aflevering van het contractaanbod. De volledige kostprijs wordt vermeld in het bestelmenu.

2. Betaalmiddelen

Betalingen kunnen gebeuren via de betaalmiddelen die vermeld worden op de eerste pagina van het bestelmenu. Dat zijn momenteel overschrijving via SOFORT, PayPal of kredietkaart. Voor bepaalde aanbiedingen, zoals telefonische bestellingen, zijn de betaalwijzen beperkt.

3. Te betalen bedrag

Het te betalen bedrag dat wordt vermeld op de rekening, moet onafhankelijk van de betaalwijze zonder aftrek van transactiekosten, die bijvoorbeeld ontstaan bij betaling door internationale banken, aan Zippo worden voldaan. De klant heeft niet het recht om eigen claims te verrekenen met betalingsclaims van Zippo, tenzij de vorderingen van de klant onbetwist zijn of rechtsgeldig werden vastgesteld.

4. Afhandeling betaling

Alle betalingen worden afgehandeld via onze contractuele partner PAYONE.

§4. HERROEPINGSINFORMATIE

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden af te zien van dit contract.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van uw aangestelde derden die niet de expediteur is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, telefoon +49 (0)2822 7134 281, fax +49 (0)2822 7134 100, e- mail shop@zippo.de) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief verstuurd met de post, fax of e-mail) informeren over uw besluit om af te zien van dit contract. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegd modelformulier, dat echter niet verplicht is. U kunt dat modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring ook op onze website digitaal invullen en overmaken. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan sturen wij u onmiddellijk (bijv. via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van dergelijke herroeping.

Om de herroepingstermijn te vrijwaren, volstaat het dat u de kennisgeving met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het einde van de herroepingstermijn.

2. Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen terugstorten, die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de voordeligste standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving met betrekking tot uw herroeping van dit contract bij ons ontvangen is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen met u; in geen geval wordt u een vergoeding aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer teruggekregen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, naar gelang van wat chronologisch het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw herroeping, naar ons of onze logistieke partner (Yusen Logistics Deutschland GmbH, Retour zippo.de, Halle E, Marseiller Str. 14 – 16, 47229 Duisburg) terugsturen of teruggeven.

De termijn is in acht genomen, als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het terugsturen van de goederen. U staat enkel in voor eventueel waardeverlies van de goederen als dat waardeverlies terug te voeren is op een omgang ermee die niet noodzakelijk is om de hoedanigheid, eigenschappen en werkwijze van de goederen te controleren.

3. Modelformulier voor herroeping

(als u het contract wilt herroepen, vragen wij u om dit formulier in te vullen en terug te sturen)

  • naar Guido Heuvelmann, Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, fax +49 (0)2822 600 650, e-mail shop@zippo.de
  • Hierbij herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen/de levering van de volgende diensten
  • Besteld op/ontvangen op
  • Naam van de gebruiker(s)
  • Adres van de gebruiker(s)
  • Handtekening van de gebruiker(s) (enkel bij schriftelijke mededeling)
  • Datum

§5. LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Verzending naar het leveringsadres

De levering gebeurt door verzending naar het leveringsadres dat is meegedeeld door de klant

2. Vertraging van Zippo

Indien Zippo vertraging oploopt met een levering of als een levering om gelijk welke reden niet kan worden uitgevoerd, dan is de aansprakelijkheid van Zippo beperkt tot een schadevergoeding volgens §8 van deze algemene handelsvoorwaarden.

3. Overmacht

Zippo is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor leveringsvertragingen, voorzover die worden veroorzaakt door overmacht of door andere gebeurtenissen die op het ogenblik van de contractafsluiting niet voorzienbaar waren, in het bijzonder bedrijfsstoringen van allerlei aard, moeilijkheden met de materiaal- of energiebevoorrading, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige lock-outs, tekort aan personeel, energie of grondstoffen, problemen met het verkrijgen van de noodzakelijke officiële vergunningen, overheidsmaatregelen of de uitblijvende, onjuiste of ontijdige levering door leveranciers, en waarvoor Zippo niet verantwoordelijk is. Voorzover dergelijke gebeurtenissen de levering wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken voor Zippo, en de belemmering niet alleen van voorbijgaande aard is, heeft Zippo het recht om zich terug te trekken uit het contract. Bij tijdelijke problemen worden de leveringstermijnen verlengd of uitgesteld met de tijdsduur van de belemmering bovenop een gepaste inloopperiode. Voorzover de klant als gevolg van de vertraging niet gevraagd kan worden om de levering aan te nemen, kan hij zich door een onmiddellijke schriftelijke verklaring ten aanzien van Zippo terugtrekken uit het contract.

4. Gedeeltelijke leveringen

Zippo heeft enkel het recht om in delen te leveren als:

a) de gedeeltelijke levering voor de klant bruikbaar is in het kader van de contractuele bestemming;

b) de levering van de rest van de bestelde goederen veiliggesteld is; en

c) daardoor geen grote meerkost of extra kosten ontstaan voor de klant, tenzij Zippo zich bereid verklaart om deze kosten op zich te nemen.

5. Uitvoeringsplaats

De uitvoeringsplaats voor alle verplichtingen uit dit contract is Emmerich am Rhein, Duitsland, tenzij iets anders is bepaald.

6. Risico-overgang

Het risico gaat uiterlijk met de overdracht van het leveringsvoorwerp aan de expediteur, de vrachtvoerder of andere derden die zijn aangesteld voor de uitvoering van de verzending, over op de klant; bepalend is het begin van het inladen. Dat geldt ook als gedeeltelijke leveringen plaatsvinden of als Zippo nog andere prestaties, in het bijzonder de verzending, op zich heeft genomen. Loopt de verzending of de overdracht vertraging op door omstandigheden waarvoor de oorzaak bij de klant ligt, gaat het risico over op de klant vanaf de dag waarop het voorwerp van de levering klaar voor verzending is en Zippo dat heeft meegedeeld aan de klant.

7. Transportschade

Worden producten of goederen geleverd met duidelijk zichtbare transportschade, dan wordt de klant verzocht om klacht in te dienen bij de verzendfirma ((Yusen Logistics Deutschland GmbH, Retour zippo.de, Halle E, Marseiller Str. 14 – 16, 47229 Duisburg) en om contact op te nemen met Zippo: shop@zippo.de.

§6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De bestelde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van Zippo. Voor de eigendomsoverdracht is een doorverkoop, verhuur, verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verwerking of andere beschikking of hervorming zonder uitdrukkelijke toestemming van Zippo niet toegestaan.

§7. GARANTIE, HERSTELLINGSKOSTEN

1. Wettelijke bepalingen

De aanspraken van de klant jegens Zippo in geval van gebreken richten zich naar de wettelijke bepalingen binnen de wettelijke termijnen, voorzover daarvan niet wordt afgeweken door onderstaande regelingen. De wettelijke garantietermijn bedraagt momenteel twee jaar.

2. Verkeerd gebruik of gebruik in strijd met het contract

Schade die ontstaat door verkeerde maatregelen van de klant of maatregelen in strijd met dit contract, bij de opstelling, aansluiting, bediening of opslag, kan geen claims doen ontstaan tegenover Zippo. Meer informatie over de afhandeling van garantiegevallen is terug te vinden: hier.

3. Vergoeding van herstellingskosten

Worden goederen voor herstelling opgestuurd naar Zippo of een andere aangestelde contractuele werkplaats en gaat het bij de gebreken, schade of andere wijzigingen respectievelijk verslechteringen van de goederen niet om gebreken van de zaak, die aanleiding geven tot wettelijke garantieclaims of waarborgaanspraken tegenover de fabrikant, dan moet de klant de onkosten die zijn ontstaan voor kostenramingen, herstellingen en dergelijke terugbetalen aan Zippo, voor zover de klant Zippo na haar kennisgeving op de hoogte stelt van het feit dat de garantie niet van toepassing is.

§8. AANSPRAKELIJKHEID

1. Gehele aansprakelijkheidsregeling

De aansprakelijkheid van Zippo voor schadevergoeding, om gelijk welke juridische reden, in het bijzonder wegens onvermogen, vertraging, gebrekkige of verkeerde levering, contractbreuk, schending van de plichten bij contractonderhandelingen en ongeoorloofd gedrag, is, voor zover er het daarbij een fout verweten wordt, beperkt volgens deze §8.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Zippo is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van haar organen, wettelijke vertegenwoordigers, aangestelden of andere helpers, voor zover het niet om een inbreuk op wezenlijke verplichtingen uit het contract gaat. Wezenlijk voor het contract zijn de verplichting om het voorwerp van de levering tijdig en zonder wezenlijke gebreken te leveren evenals de plicht om advies, bescherming en toezicht te bieden, zodat de klant het voorwerp van de levering overeenkomstig het contract zal kunnen gebruiken of zodat het personeel van de klant of zijn eigendom beschermd is tegen grote schade.

3. Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover Zippo conform voorgaande alinea aansprakelijk is voor schadevergoeding, is deze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de schade die Zippo redelijkerwijze kon voorzien bij de afsluiting van het contract als mogelijk gevolg van een inbreuk op het contract of bij het aanwenden van de gebruikelijke zorgvuldigheid. Indirecte schade en gevolgschade kunnen, die het gevolg zijn van gebreken van het voorwerp van de levering, kunnen bovendien enkel dan worden vergoed, voorzover die schade typisch te verwachten is bij geëigend gebruik van het voorwerp van de levering. Schadeloosstelling voor schade toegebracht aan goederen is slechts verschuldigd onder aftrek van een franchise van 500 EUR.

4. Helpers

De bovenvermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate voor de organen, wettelijke vertegenwoordigers, aangestelden en andere helpers van Zippo.

§9. GEGEVENSBESCHERMING

De verwerking van persoonsgebonden gegevens gebeurt volgens de geldende wetgeving, in het bijzonder de "Bundesdatenschutzgesetz" (Duitse wet inzake gegevensbescherming of BDSG) evenals de "Telemediengesetz" (telemediawet of TMG). Voor het overige wordt ver- wezen naar de richtlijnen inzake gegevensbescherming.

§10. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

1. Bevoegde rechtbank

Voor zover beide partijen handelaar zijn, is de rechtbank te Emmerich am Rhein als enige bevoegd om zich uit te spreken over geschillen die voortvloeien uit dit contract. In het geval dat Zippo een vordering instelt heeft zij ook het recht te kiezen dit te doen op de plaats waar de cliënt verblijft, zonder afbreuk te doen aan het recht van beide partijen om voorlopige maatregelen te vorderen voor de bevoegde rechtbank conform de toepasselijke wetgeving.

2. Rechtskeuze

Voor de afsluiting en de afhandeling van alle contracten geldt de Duitse wetgeving met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

3. Contracttaal

De taal van het contract is Nederlands.

4. Nietigheid

Indien een bepaling in deze handelsvoorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten nietig zou zijn of worden, dan wordt de werkzaamheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten hierdoor niet aangetast.