Widerrufsbelehrung

III. HERROEPINGSRECHT

Herroepingsinformatie

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden af te zien van dit contract.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, vanaf de dag waarop u of een van de door u aangestelde derden, die niet de expediteur is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingstermijn uit te oefenen, moet u ons (Guido Heuvelmann, Zippo GmbH, Retoure zippo.de, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, fax: +49 (0)2822 600 650, mail@zippo.de) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief verstuurd met de post, fax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn te vrijwaren, volstaat het dat u de kennisgeving met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het einde van de herroepingstermijn.

De terugzending van de goederen richt u aan:

Yusen Logistics Deutschland GmbH
Retoure zippo.de
Marseiller Strasse 14 – 16
47229 Duisburg

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen terugstorten die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de voordeligste standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving met betrekking tot uw herroeping van dit contract bij ons ontvangen is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen met u; in geen geval wordt u een vergoeding aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer teruggekregen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, naar gelang van wat chronologisch eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt ingelicht over uw herroeping van dit contract, naar ons terugsturen of ze teruggeven. De termijn is in acht genomen, als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De rechtstreekse kosten voor het terugsturen van de goederen moeten door u gedragen worden.

U staat enkel in voor eventueel waardeverlies van de goederen, als dat waardeverlies terug te voeren is op een omgang ermee die niet noodzakelijk is om de hoedanigheid, eigenschappen en werkwijze van de goederen te controleren.

Gepersonaliseerde goederen

Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor een individuele keuze of bepaling door de gebruiker bepalend is of die eenduidig op maat van de persoonlijke behoeften van de gebruiker zijn gemaakt (bijv. gravures), zijn uitgesloten van de herroepings- en teruggaverechten volgens artikel VI. 53, 3° van het Wetboek van Economisch Recht. Zippo verleent de klant een contractueel herroepingsrecht binnen 2 uur na verzending van de bestelling.

De aanneming van bestellingen van gepersonaliseerde goederen gebeurt onder de volgende voorwaarden:

  1. De gepersonaliseerde goederen bevatten geen inhoud die strafrechtelijk relevant is, beledigend is, discriminerend is of op een andere wijze het harmonieus samenleven verstoort.
  2. De gepersonaliseerde goederen plegen geen inbreuk op de rechten van derden
  3. De klant staat zijn intellectuele eigendom van de goederen die hij in opdracht heeft gegeven, af en doet afstand van een akkoordverklaring van Zippo met betrekking tot de overdracht.
  4. De klant garandeert dat de voorwaarden 1-3 vervuld zijn.

Indien na de afsluiting van het contract blijkt dat een van de punten 1-3 niet vervuld zijn, dan is Zippo niet verplicht om het contract uit te voeren, maar heeft ze het recht op een schadevergoeding ten belope van de waarde van de goederen.